top of page

Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website


Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de sectie "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan zijn voor. Bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens te ontvangen. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen.

2. Hosting- en Content Delivery Networks (CDN) WIX

We hosten onze website op Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israël (hierna: "WIX").

WIX een tool voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, wordt met behulp van WIX het gebruikersgedrag, de bezoekersbronnen, de regio van de websitebezoekers en het aantal bezoekers geanalyseerd. WIX slaat cookies op uw browser op die nodig zijn voor de presentatie van de website en om de veiligheid te waarborgen (noodzakelijke cookies).

De gegevens worden opgeslagen op de WIX-servers in Israël. Israël is een derde land dat veilig is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat Israël een niveau van gegevensbescherming heeft dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.

Details zijn te vinden in de WIX-gegevensbeschermingsverklaring: https://de.wix.com/about/privacy.

Het gebruik van WIX is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang om onze website zo betrouwbaar mogelijk weer te geven. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

3. Algemene informatie en verplichte informatie over gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Let op de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Doreen Heuer

Gauseworth 19e

31311 Uetze

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. Fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS.

Tools van in de VS gevestigde bedrijven zijn op onze website geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens door te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat jij als betrokkene hiertegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE ZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. NAAR DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG WAAROP VERWERKING VEREIST IS, KAN IN DIT PRIVACYBELEID WORDEN VERWEZEN. ALS U BEZWAAR HEEFT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VERPLICHTE REDENEN KUNNEN OPLEVEREN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANG VOORDOET, UITVOERT OF UITVOERT, NEEMT HET RECHTENBEZWAAR IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 21, PARAGRAAF 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME

INVOEGEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR HEBT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een ​​klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.

Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
Als u bezwaar heeft gemaakt volgens art. 21 lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon. of om redenen van groot openbaar belang verwerkt door de Europese Unie of een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daarvan afgeleide persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (artikel 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). ) als dit werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Plug-ins en tools


YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website integreert video's van YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Dit is hoe YouTube verbinding maakt met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra je op deze website een YouTube-video start, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. Apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en poging tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen verdere gegevensverwerkingen worden gestart na het starten van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen.

Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Bezoekersteller van besucherzaehler-kostenlos.de

Deze website maakt gebruik van een externe teller om het aantal websitebezoeken bij te houden. Hiervoor wordt een Java-script van een externe website geladen. De server van https://www.besucherzaehler-kostenlos.de slaat het IP-adres van de toegang meestal anoniem en voor een beperkte tijd op in een LOG-bestand. Dit wordt regelmatig en onherroepelijk verwijderd.

Om de correcte werking van de teller te garanderen, slaat de bezoekersteller ook een zogenaamde sessiecookie op de computer van de bezoeker op. Dit wordt meestal uit de browser verwijderd zodra deze wordt gesloten. In deze cookie wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen. Het bevat alleen de informatie van het geopende domein, evenals een Booleaanse tag (true / false) om de bezoeker te markeren als al geteld.

Buiten dat worden er geen persoonlijke of persoonlijke gegevens verzameld bij de bezoekersteller. Het volgen of toewijzen van de toegangen is op geen enkel moment mogelijk.

Bron:

eRecht24

bottom of page